CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

Z dniem 13 października 2019 roku Minister Finansów rozpoczął prowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to elektroniczny rejestr osób fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami handlowymi, tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane zostały:
 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.);
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.
W myśl Ustawy,  beneficjentem rzeczywistym są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w tym osoby fizyczne kontrolujące (pośrednio lub bezpośrednio) więcej niż 25% udziałów/akcji w danej spółce. Więcej informacji: tutaj.


Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują, dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58:
 • nazwę (firmę),
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP.
Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58:
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kto zgłasza dane do CRBR:

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.


Terminy:
Dla spółek istniejących przed datą 13 października 2019 r. przewidziany został termin sześciu miesięcy na zgłoszenie wymaganych danych, tj. do 13 kwietnia 2020 r., zaś spółki powstałe po tej dacie oraz aktualizacje zmian będą musiały przekazać niezbędne informacje w ciągu 7 dni od wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub zaistnienia zmiany. 

Wzór dokumentu do pobrania jest w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ID wzoru: 8410, Nr wzoru: 2019/08/22/8410.


Gdzie złożyć dokument:

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia może skutkować karą pieniężną dla Spółki do 1.000.000 złotych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1115).