Nowy rok (nie) szkolny

Choć tytuł niniejszego wpisu brzmi nieco żartobliwie, to z dniem pierwszego września 2019 roku zaczną obowiązywać pierwsze z wielu nowelizacji, które zmienią dotychczasowe przepisy prawa. Warto przygotować się na pierwszy dzień zmian i odrobić lekcje…

Od 01.09.2019 roku

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Obowiązywać będzie tzw. biała lista podatników VAT, choć rozwiązanie to jeszcze nie jest w pełni przystosowane do oczekiwań m.in. operatorów rynku finansowego, to istotą tej nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług VAT. System ten zastąpi znane nam dotychczas rejestry.

Każdy przedsiębiorca (podatnik) zanim dokona przelewu należności kontrahentowi, winien sprawdzić w nowym rejestrze API dwie rzeczy, to jest czy kontrahent jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości przekraczającej kwotę 15 tys. złotych. Ustawodawca przewidział również sankcje karno-skarbowe, które co prawda będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, gdy nierozważny podatnik dokona przelewu na kwotę powyżej 15 tys. złotych na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w wykazie, a w przypadku wykrycia popełnionego czynu niezwłocznie nie poinformuje o tym fakcie w terminie nie dalszym niż trzech dni właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Nadto, czyn ten będzie skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Kolejną sankcją, za płatność na niezgłoszone konto, jest odpowiedzialność solidarna z kontrahentem za jego zobowiązania w podatku od towarów i usług VAT, chyba, że przelewu dokonano w formie Split Payment (MPP).

Za pomocą API będzie można automatycznie zweryfikować co najwyżej 300 podmiotów dziennie, zadając 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów. Ministerstwo Finansów co dziennie będzie publikowało zaktualizowaną wersję testową API, która pozwoli dokonać jednorazowo więcej sprawdzeń.

Problem mogą przysporzyć kontrahenci zorganizowani w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ uprzednio Ustawodawca dopuścił możliwość korzystania przez nich z rachunków osobistych do celów gospodarczych a na białej liście podatników VAT nie zostaną umieszczone prywatne rachunki bankowe.

Zazwyczaj każdy przedsiębiorca korzysta z kilku rachunków bankowych. Wobec nowelizacji przepisów przedsiębiorca winien dokonać zgłoszenia rachunku firmowego do CEiDG i Urzędu Skarbowego.

Należy dodać, że obowiązek regulowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego jest objęty każdy przedsiębiorca, który dokonuje zapłaty za faktury, których kwota należności ogółem wynosi co najmniej 15.000 złotych, co wynika bezpośrednio z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

 

WYNAGRODZENIE DLA MŁODOCIANYCH

Wzrasta wynagrodzenie dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie zawodu a pracodawcy będą mogli wnioskować o refundację kosztów tej podwyżki.

 

Od 07.09.2019 roku

KODEKS PRACY

Planowane są nowe zmiany w prawie pracy, m.in. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy zakładająca zmiany w zakresie żądania odszkodowania z tytułu mobbingu (nowe normy antydyskryminacyjne), obowiązywać będzie nowy wzór świadectwa pracy oraz zasad wydawania świadectwa pracy oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem

  

Od 14.09.2019 roku

PSD2

W związku z wejściem ustawy PSD2 zajdą zmiany w obszarze płatności internetowych oraz transakcji z użyciem kart płatniczych, które banki będą sukcesywnie wprowadzać w życie. Banki wprowadzą m.in. częstsze  autoryzacje PIN w przypadku płatności kartą płatniczą  lub autoryzację SMS w przypadku logowania do systemu bankowego.

  

Od 01.10.2019 roku

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU PRACOWNIKÓW

Ulegną zmianie koszty uzyskania przychodów dotyczące pracowników zatrudnionych od 1 października 2019 roku. Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą odpowiednio: 250 złotych miesięczne (jednoetatowcy), 300 złotych miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), 3.000 złotych roczne (jednoetatowcy, miejscowi), 3.600 złotych roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), 4.500 złotych roczne (wieloetatowcy), 5.400 złotych roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający).

 

OBNIŻKA PODATKU PIT

Prawdopodobnie nastąpi obniżenie podatku PIT z 18% do 17%, z której skorzystają pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści a także przedsiębiorcy. Obniżka podatku PIT nie będzie dotyczyła podatników korzystających z liniowej skali podatkowej oraz ryczałtowcy. Obniżka podatku PIT dotyczyć będzie tylko tych przychodów, które nie przekroczą kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu podatkowego.


Od 13.10.2019 roku

Minister Finansów rozpoczął prowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane zostały: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

  

Od 01.11.2019 roku

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Zostanie wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP / split payment) w podatku od towarów i usług VAT. MPP obejmie podatników dokonujących sprzedaży usług i towarów objętych dotąd metodą odwrotnego obciążenia, wymienionych w załączniku nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT i podatników objętych solidarną odpowiedzialnością do których zastosowanie ma załącznik nr 13 do ustawy o VAT. MPP znajdzie zastosowanie wobec podatników świadczących usługi budowlane, sprzedających wyroby stalowe, paliwa, metale szlachetne i nieszlachetne w postaci surowca lub półproduktu, handlujących uprawnieniami do emisji CO2, nośnikami pamięci, tabletami, telefonami komórkowymi, laptopami, konsolami, złomem, odpadami i surowcami wtórnymi.

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie dokonywał transakcji walutowych dotyczących zapłaty za towary lub usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności będzie zobowiązany dokonać dwóch płatności, pierwszej jako płatności podatku VAT w systemie MPP na rachunek VAT w złotówkach oraz drugiej płatności w obcej walucie na rachunek kontrahenta zagranicznego.

Tym samym, podatnicy dotąd przedmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług VAT ze względu na nieprzekroczenie kwoty obrotów 200 000 złotych w roku podatkowym a dokonujący sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku numer 11, 13 i 14 będą objęci mechanizmem podzielonej płatności.

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwości płacenia z rachunku VAT innych należności publicznoprawnych niż podatek od towarów i usług VAT, tj. należności z tytułu podatku PIT, CIT, akcyzy, cła, VAT od importu, odsetek za zwłokę od tych należności oraz składek ZUS.

 

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Zostanie wprowadzona, decyzją urzędową, wiążąca informacja stawkowa (WIS), która w razie wątpliwości podatnika określi prawidłową stawkę podatku od towarów i usług VAT dla danego towaru bądź usługi a zarazem zapewni podatnikowi większa ochronę w przypadku kontroli organu podatkowego.

  

Od 07.11.2019 roku

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Mają nastąpić zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które przywrócą odrębną procedurę w postępowaniu gospodarczym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, które zostaną obarczone wieloma rygorami proceduralnymi. Istotną zmianą będzie termin złożenia odpowiedzi na pozew, który to sąd będzie miał możliwość określenia oraz dowód z dokumentu będzie ważniejszy od zeznania świadka, czy też dodanie paragraf 2(1) do art. 730 (1) k.p.c., który zwalnia strony z wykazywania interesu prawnego w zabezpieczeniu w przypadku dochodzenia zapłaty z transakcji nieprzekraczającej 75.000 złotych. Wystarczające będzie, iż powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie.

 

DALSZE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

Sąd będzie mógł zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudniania bezprawnie zwolnionego pracownika Jeszcze przed zakończeniem postępowania.

  

Od 01.01.2020 roku

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Każdy przedsiębiorca (podatnik i płatnik) zostanie zobowiązany do dokonywania wpłat na udostępniony dla niego indywidualny rachunek podatkowy na który, zamiast dotychczasowych rachunków bankowych właściwego urzędu skarbowego, będzie dokonywać wpłaty należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.  Obecne rachunki bankowe urzędów skarbowych będą aktywne tylko do końca 2019 roku i po tym terminie wszelkie przelewy podatkowe za 2019 rok, ale realizowane w 2020 roku , zobowiązany będzie dokonywać na nowy indywidualny rachunek.

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić numer swojego rachunku korzystając z generatora zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów (link) lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

 

NOWY JPK I LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT

Dla dużych przedsiębiorstw zostanie zlikwidowana deklaracja VAT oraz JPK_VAT a w jej miejsce wejdzie JPK_VDEK będąca scaloną deklaracją VAT i JPK_VAT

 

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadza:

1) skrócenie terminów zapłaty przez firmy większe w relacji z mniejszymi do 60 dni na zapłatę;

2) odstąpienie przez wierzyciela od umowy w całości lub od jej niewykonalnej części, gdy termin zapłaty liczony od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi przekroczy 120 dni, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela;

3) uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory płatnicze;

4) zobowiązanie dla największych firm do raportowania do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi stosowania przez te swoich praktyk płatniczych;

5) ulgę na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności a z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił;

6) podwyższenie wysokości odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych z obecnych 9,5% do 11,5%;

7) wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wprowadzając trzy progi: 40 Euro gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5.000 złotych oraz 70 Euro gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5.000 zł, ale niższe niż 50.000 zł oraz 100 Euro gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50.000 złotych;

8) Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji.

 

NUMER NIP NA PARAGONIE

Kolejną zmianą jest wyłącznie wystawienia faktury do paragonu, jeśli na paragonie nie będzie wpisany numer NIP nabywcy. W przypadku wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP Ustawodawca wprowadził sankcję, że organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Ponieważ obecnie nie każdy przedsiębiorca posiada kasę rejestrującą z możliwością umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy ograniczenie to będzie dotyczyć grupy kas, które posiadają tą funkcjonalność. W takiej sytuacji nabywca w momencie zakupu powinien zadeklarować, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik natomiast sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, ale od razu wystawić fakturę.

 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

Kolejną dobrą zmianą jest obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego z dotychczasowych 20% do 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Na takie zastosowanie przepisu może liczyć podatnik, który w trakcie kontroli skarbowej lub celno-skarbowej złoży korektę deklaracji podatkowej i najpóźniej w dniu jej złożenia wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub odda nienależną kwotę zwrotu podatku.

 

REJESTR BDO

Rejestr BDO to baza prowadzona przez Ministerstwo Klimatu (uprzednio Ministerstwo Środowiska) gromadząca dane o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Jeśli Twoja firma wytwarza odpady winieneś sprawdzić czy nie podlegasz obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO prowadzonego przez właściwy Urząd Marszałkowski.

Lista przykładowych podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są zobowiązane do uzyskania wpisu w BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
Jeśli chcesz sprawdzić czy jesteś zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając ankietę (link - ankieta BDO), jednakże wiążące informacje uzyskasz we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

Wniosek możesz pobrać stąd (link - wniosek BDO)

Brak wpisu w Rejestrze BDO skutkować będzie nałożeniem kary aresztu albo grzywny albo administracyjnej kara pieniężnej w wysokości od 5 000 złotych do 1 000 000 złotych lub wykreśleniem podmiotu z rejestru przedsiębiorców. Więcej informacji uzyskasz tutaj (link).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z późn. zmianami (link).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (link).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (link).


KASY FISKALNE ON-LINE

Będą obowiązywały nowe kasy fiskalne umożliwiające rejestrację transakcji on-line dla firm prowadzących sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Zostało określone minimalne wynagrodzenie, które wyniesie 2450 złotych dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i 16 złotych za godzinę dla umów zleceń.

  

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Jedną z ważniejszych zmian w Kodeksie drogowym będą przepisy dotyczące korytarzy życia i jazdy na suwak. Obowiązkiem każdego kierowcy będzie zastosowanie się do nowych praktyk poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu.

  

Od 01.03.2020 roku

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła pojęcie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), spółki która ma być nowoczesną i elastyczną formą prowadzenia działalności gospodarczej, mającej ułatwić pozyskiwanie kapitału przez firmy start-up.

  

Od 01.04.2020 roku

NOWA MATRYCA PODATKU VAT

Zacznie obowiązywać nowa matryca stawek podatku od towarów i usług VAT.

  

Od 01.07.2019 roku

NOWY JPK I LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT

Dla wszystkich pozostałych podatników po za dużymi przedsiębiorcami zostanie wprowadzona deklaracja VAT oraz JPK_VAT a w jej miejsce wejdzie JPK_VDEK będąca scaloną deklaracją VAT i JPK_VAT

 

KASY FISKALNE ON-LINE

Będą obowiązywały nowe kasy fiskalne umożliwiające rejestrację transakcji on-line dla firm prowadzących świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 01.01.2021 roku

KASY FISKALNE ON-LINE

Będą obowiązywały nowe kasy fiskalne umożliwiające rejestrację transakcji on-line dla firm świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

  

Od 01.01.2023 roku

KASY FISKALNE ON-LINE

Będą obowiązywały nowe kasy fiskalne umożliwiające rejestrację transakcji on-line dla wszystkich firm dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych.