POŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWYCH STANOWISK PRACY

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z: poszukiwaniem i pozyskiwaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o pracę; zatrudnieniem nowych pracowników i tworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym m.in. koszty badań wstępnych, wynagrodzeń z narzutami, wyposażenia; organizacją płatnych praktyk, staży dla uczniów, studentów, absolwentów; podniesieniem kwalifikacji pracowników w tym: koszty szkoleń, kursów np. językowych, studiów wyższych, podyplomowych; relokacją pracowników w tym koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania; otrzymywaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce; finansowanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola itp.; finansowanie kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin lub pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjnosportowych i innych.
  1. Max. 300 tys. PLN i nie więcej niż 100 tys. PLN na pracownika
  2. Od 0,94% na warunkach pomocy de minimis
  3. Brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,
  4. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany